Privégebruik auto en omzetbelasting

Posted by on 30 juli 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Privégebruik auto en omzetbelasting

Privégebruik auto en omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De

lees meer

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Posted by on 30 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet of grove schuld te wijten is dat een aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld. De bewijslast dat sprake is van opzet of grove schuld rust op de

lees meer

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Posted by on 30 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De ontvangen rente is progressief belast. Een eventuele

lees meer

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Posted by on 23 juli 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de

lees meer

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Posted by on 23 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in een Nederland gevestigde nv of bv. De dividendbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de ingehouden dividendbelasting

lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Posted by on 23 juli 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om

lees meer

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Posted by on 16 juli 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op 1-koppeling komt er een 2/3-koppeling. Dit betekent dat voor

lees meer

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Posted by on 16 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner

De Wet IB 2001 kent een aftrekverbod voor arbeidsbeloningen die een ondernemer betaalt aan zijn partner. Het aftrekverbod geldt alleen indien de vergoeding lager is dan € 5.000. Als geen vergoeding wordt betaald voor de arbeid van de partner of

lees meer

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Posted by on 9 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer met het doel en in de verwachting daarmee duurzaam positieve opbrengsten te behalen. Voor de inkomstenbelasting wordt als

lees meer

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Posted by on 9 juli 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet. Vereiste voor ontslag op staande voet is het

lees meer

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Posted by on 9 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig over de vraag of betaalde rente in aftrek kan worden gebracht als deze rente betrekking heeft op een periode na overlijden waarin geen sprake meer is van een eigen woning. De procedure betreft de betaling

lees meer

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Posted by on 2 juli 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de belastingheffing in box 3 van tafel is. Dat voorstel hield in dat werd uitgegaan van

lees meer

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Posted by on 2 juli 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009

lees meer

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Posted by on 25 juni 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 vastgesteld.

Leeftijd op 31-12-2019
ondergrens

lees meer

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Posted by on 25 juni 2020 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de woningmarkt zouden moeten worden vrijgesteld en beleggers zouden vanaf de derde

lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden

Posted by on 25 juni 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is

lees meer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Posted by on 25 juni 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een aanmerkelijk belang bij de eigen vennootschap moet tegengaan. Dat wetsvoorstel is nu

lees meer

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

Posted by on 18 juni 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten. Onder de

lees meer

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Posted by on 18 juni 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën hebben onderzocht

lees meer

Voorschot subsidie praktijkleren

Posted by on 17 juni 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Voorschot subsidie praktijkleren

Voorschot subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een student in de

lees meer