Salaris dga

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon is in 2022 het hoogste van de volgende bedragen:

75% van het salaris uit de meest vergelijkbare

lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2023 te doen. Voor een suppletieaangifte moet u gebruik maken

lees meer

Afdracht over privégebruik

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Afdracht over privégebruik

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. U draagt bij de

lees meer

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Posted by on 10 november 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig

In mei 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wet niet verplicht tot rechtsherstel in box 3 aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. Vervolgens heeft het kabinet besloten om deze groep geen compensatie te bieden. Dit besluit

lees meer

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Posted by on 10 november 2022 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste

lees meer

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Posted by on 3 november 2022 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het tarief van de overdrachtsbelasting bedraagt 8% van de waarde van de onroerende zaak. Voor de verkrijging van een woning, die als hoofdverblijf van

lees meer

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Posted by on 3 november 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Recht op betaald verlof tijdens ziekte

Recht op betaald verlof tijdens ziekte

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud van loon gedurende ten minste vier weken per jaar. Deze minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag niet door een financiËle

lees meer

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Posted by on 3 november 2022 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage voor de fossiele sector naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze belasting is een extra heffing om de overwinsten als gevolg van de gestegen

lees meer

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Posted by on 27 oktober 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was of dit verzoek een inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de werknemer betrof. De werknemer

lees meer

Vorming herinvesteringsreserve

Posted by on 27 oktober 2022 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Vorming herinvesteringsreserve

Vorming herinvesteringsreserve

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen. Belastingheffing over de boekwinst wordt daardoor uitgesteld. De herinvesteringsreserve wordt als eerste afschrijving in mindering

lees meer

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

Posted by on 20 oktober 2022 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet hoe de voorgenomen subsidieregeling voor het energie-intensieve mkb er uit komt te zien. De compensatieregeling voor de gestegen energiekosten heeft de naam Tegemoetkoming

lees meer

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Posted by on 20 oktober 2022 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geËmigreerd. Aan die heffingsbevoegdheid komt een einde wanneer een Nederlander langer dan tien jaar niet meer in Nederland woont. De tienjaarstermijn is in de wet

lees meer

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Posted by on 20 oktober 2022 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Subsidieregeling overstromingsschade 2021

Ondernemers in Noord-Brabant en Limburg, die door de overstromingen in juli 2021 omzetverlies hebben geleden, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De provincie Limburg heeft een subsidieregeling opgesteld, die op 24 oktober 2022 wordt

lees meer

Recht op IACK bij co-ouderschap

Posted by on 13 oktober 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Recht op IACK bij co-ouderschap

Recht op IACK bij co-ouderschap

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de IACK komen belastingplichtigen in aanmerking met een arbeidsinkomen boven een bedrag van € 5.219 als zij in een kalenderjaar gedurende ten

lees meer

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Posted by on 13 oktober 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen

Tot het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting behoort het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Onder werkzaamheid wordt mede verstaan het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een vennootschap

lees meer

Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

Posted by on 13 oktober 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de

lees meer

Boete wegens niet doen van aangifte

Posted by on 6 oktober 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Boete wegens niet doen van aangifte

Boete wegens niet doen van aangifte

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen kan de inspecteur een boete opleggen aan een belastingplichtige die opzettelijk geen aangifte heeft gedaan voor een belasting die bij wege van aanslag wordt geheven.

Er is pas sprake van het niet

lees meer

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Posted by on 6 oktober 2022 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de versoepeling van de betalingsregeling (corona)belastingschuld. De versoepeling houdt in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen van een betaalpauze van

lees meer

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

Posted by on 6 oktober 2022 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb

De minister van EZK heeft een ondersteuningsregeling voor de hoge energiekosten aangekondigd voor het energie-intensieve mkb. Deze Tegemoetkoming Energiekostenregeling (TEK) is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De

lees meer

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Posted by on 29 september 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap het betalen van belasting

lees meer