Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Posted by on 14 januari 2021 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling

lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Posted by on 7 januari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven loon- en inkomstenbelasting

Tarieven loon- en inkomstenbelasting

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt.

Schijf

Loon op jaarbasis

Loonbelasting/premie volksverzekeringen

lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2021

Posted by on 7 januari 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen loonbelasting 2021

Wijzigingen loonbelasting 2021

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd.

Privégebruik auto

Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Posted by on 7 januari 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Wijzigingen inkomstenbelasting 2021

Eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van

lees meer

Energielijst 2021 vastgesteld

Posted by on 24 december 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Energielijst 2021 vastgesteld

Energielijst 2021 vastgesteld

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

lees meer

Milieulijst 2021 vastgesteld.

Posted by on 24 december 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Milieulijst 2021 vastgesteld.

Milieulijst 2021 vastgesteld.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de

lees meer

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

Posted by on 17 december 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor de AOW-verzekering voor het jaar 2026 bekendgemaakt. Volgens raming van het CBS bedraagt de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2026

lees meer

Belastingplicht vennootschapsbelasting

Posted by on 17 december 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingplicht vennootschapsbelasting

Belastingplicht vennootschapsbelasting

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat jaar niet heeft uitgenodigd om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting en het lichaam geen

lees meer

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Posted by on 10 december 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen herzien. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe bedragen gebundeld gepubliceerd. Een tweede deel van de mededeling met

lees meer

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Posted by on 10 december 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Herziening ineens aftrek voorbelasting

Herziening ineens aftrek voorbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan

lees meer

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Posted by on 10 december 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd. De

lees meer

Looncriteria 2021 kennismigranten

Posted by on 10 december 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Looncriteria 2021 kennismigranten

Looncriteria 2021 kennismigranten

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Per

lees meer

Premies Zorgverzekeringswet 2021

Posted by on 3 december 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premies Zorgverzekeringswet 2021

Premies Zorgverzekeringswet 2021

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over het loon van zijn werknemers bedraagt 7%. Voor anderen, zoals zelfstandigen en

lees meer

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

Posted by on 3 december 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de bedoeling van partijen geen rol

lees meer

Wetsvoorstel Werken waar je wil

Posted by on 3 december 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Werken waar je wil

Wetsvoorstel Werken waar je wil

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter consultatie gepubliceerd. De Wet flexibel werken (Wfw) regelt de rechten van werknemers ten aanzien van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats.

lees meer

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Posted by on 3 december 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om mensen door middel van kosteloos te volgen ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in

lees meer

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Posted by on 26 november 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de verhuur van een kamer in de eigen woning niet belast is als de opbrengst niet hoger is dan € 5.506. Voorwaarden zijn dat huurder en verhuurder op hetzelfde

lees meer

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Posted by on 26 november 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het

lees meer

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Posted by on 26 november 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De hoogte van de

lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

Posted by on 19 november 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en door het verschil tussen

lees meer