Uitleg regeling belastingrente

Posted by on 22 juni 2017 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Uitleg regeling belastingrente

Uitleg regeling belastingrente

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt gebracht. Er

lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

Posted by on 22 juni 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking van

lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

Posted by on 22 juni 2017 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Geen hoge vrijstelling erfbelasting

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een

lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Posted by on 22 juni 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Omvang loondoorbetalingsverplichting

Omvang loondoorbetalingsverplichting

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens

lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Posted by on 22 juni 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast:

De positie van de preventiemedewerker is versterkt.
De adviserende rol van de bedrijfsarts is verduidelijkt.
Werknemers

lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

Posted by on 15 juni 2017 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot een viertal procedures. In afwachting van de

lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Posted by on 15 juni 2017 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid voor de

lees meer

Nettoloon in rekening-courant

Posted by on 15 juni 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nettoloon in rekening-courant

Nettoloon in rekening-courant

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een rekening-courantverhouding tussen een bv en haar

lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Posted by on 15 juni 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het

lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

Posted by on 8 juni 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Niet sluitende rittenregistraties

Niet sluitende rittenregistraties

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het loon. Dat

lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

Posted by on 6 juni 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750, mits aan de voorwaarden is

lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Posted by on 2 juni 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden.
De mededeling van de

lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Posted by on 31 mei 2017 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon een percentage van het minimumloon

lees meer

Verkapte winstuitdeling

Posted by on 31 mei 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verkapte winstuitdeling

Verkapte winstuitdeling

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Verkapte winstuitdelingen worden tot de voordelen uit aanmerkelijke belang gerekend. Een verkapte

lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Posted by on 31 mei 2017 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. De wet introduceert een tijdelijke maatregel om een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af

lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

Posted by on 24 mei 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet vernietigd

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Verder moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven.
Een medewerker van een camping

lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

Posted by on 24 mei 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om aan aftrek toe te komen moet het gezamenlijke bedrag van de

lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Posted by on 24 mei 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van de waarde

lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Posted by on 18 mei 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Een vordering die samenhangt met bedrijfsvreemde activiteiten kan alleen ondernemingsvermogen zijn als het gaat om het uitlenen van

lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Posted by on 18 mei 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden. Die opzegging moet wel direct, onder mededeling van de reden, aan de wederpartij worden gedaan. Voor zover het betreft

lees meer