Liever een oude auto van de zaak?

Posted by on 19 oktober 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Liever een oude auto van de zaak?

Liever een oude auto van de zaak?

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld.

lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Posted by on 18 oktober 2017 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen

lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Posted by on 18 oktober 2017 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is

lees meer

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Posted by on 5 oktober 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten. In een dergelijk geval was niet de gehele vergoeding in een keer

lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

Posted by on 5 oktober 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nabetaling is onderdeel loon

Nabetaling is onderdeel loon

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn onderdeel van het loonbegrip.
Onder verwijzing naar het

lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Posted by on 5 oktober 2017 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het ontbreken van de gezagsverhouding in de arbeidsrelatie

lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Posted by on 5 oktober 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de fictie dat

lees meer

Onzakelijke borgstelling

Posted by on 5 oktober 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Onzakelijke borgstelling

Onzakelijke borgstelling

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Het aangaan van een borgstelling is geen

lees meer

Stakingswinst ondernemer

Posted by on 28 september 2017 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Stakingswinst ondernemer

Stakingswinst ondernemer

Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit verband ook het zelfstandig uitgeoefende beroep worden begrepen.
In het kader van de beëindiging van

lees meer

Berekening invorderingsrente

Posted by on 28 september 2017 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Berekening invorderingsrente

Berekening invorderingsrente

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.
In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te betalen omdat

lees meer

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Posted by on 28 september 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast. Bij toepassing van deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning aangemerkt als een onbelaste

lees meer

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

Posted by on 28 september 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. De meeropbrengst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De verkrijgingsprijs is de bij de verkrijging

lees meer

Definitie geneesmiddelen

Posted by on 21 september 2017 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Definitie geneesmiddelen

Definitie geneesmiddelen

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat de wettekst te ruim is. Volgens het arrest vallen ook fluoride tandpasta en zonnebrandcrème onder het lage tarief. Dat is

lees meer

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

Posted by on 21 september 2017 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid betreft de omzetbelasting die verschuldigd is bij de levering van een verpande of verhypothekeerde zaak of

lees meer

Afschaffing landbouwregeling

Posted by on 21 september 2017 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing landbouwregeling

Afschaffing landbouwregeling

De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers buiten de heffing van btw. Zij hoeven geen btw-administratie bij te houden. Omdat de landbouwer geen btw is verschuldigd over zijn leveringen en

lees meer

Maatregelen loonbelasting

Posted by on 21 september 2017 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen loonbelasting

Maatregelen loonbelasting

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap. De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is vervallen, aanvankelijk op basis van een besluit, en met

lees meer

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

Posted by on 21 september 2017 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Verlaging EIA met 0,5% per 2018

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aangenomen amendement, waarvoor deze verlaging als dekking dinet. De verlaging is destijds niet

lees meer

Prinsjesdag 2018

Posted by on 21 september 2017 in Miljoenennota | Reacties uitgeschakeld voor Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit. Toch bestaat het Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. Naast het

lees meer

Afschaffing inkeerregeling

Posted by on 21 september 2017 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog kunnen aangeven zonder dat de Belastingdienst een

lees meer

Multiplier giftenaftrek

Posted by on 21 september 2017 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Multiplier giftenaftrek

Multiplier giftenaftrek

Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting verhoogd door vermenigvuldiging met een bepaalde factor. Het doel van deze regeling is om giften aan

lees meer