Home » Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGS­VOORWAARDEN VAN:

Kolsteeg & Partners b.v., Administratie-en Belastingadviseurs, bij KvK ingeschreven onder nummer 32045148 en daaraan gelieerde (rechts)personen en ondernemingen.
Versie 2022.

1. DEFINITIES
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:

1.1
Wij/ons/onze: (van) de gebruiker van deze voorwaarden Kolsteeg & Partners b.v. kantoorhoudend te Naarden, Amsterdamsestraatweg 27c en alle aan haar gelieerde ondernemingen en (recht)personen.

1.2
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtsper­soon met wie wij een Overeenkomst sluiten.

1.3
Overeenkomst: Elke Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen ons en Opdrachtgever.

1.4
Opdracht
De in de Overeenkomst omschreven en afgesproken werkzaamheden.

1.5
Werkzaamheden: het inrichten en/of voeren van een administratie, het opstellen van jaarstukken, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie, het verrichten van fiscale werkzaamheden, en het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en administratie in de breedste zin van het woord. Tevens advisering op het terrein van personeel, lonen en pensioenen, en het verzorgen van alle voorkomende kantoorwerkzaamheden van niet-boekhoudkundige aard, zoals bijvoorbeeld mailing en tekstverwerking.

1.6
Materialen: alle systemen, concepten, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de uitvoering van de Opdracht aan ons of door ons ter beschikking worden gesteld;

1.7
Informatiedragers: alle formulieren, elektronische opslag etc. en alle overige middelen waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd.

1.8
Apparatuur: alle machines en installaties waarmee de gegevens op informatiedragers worden vastgelegd en/of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen en de bijbehorende randapparatuur.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen van diensten en goederen en op alle met ons te sluiten Overeenkomsten.

2.2
Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

2.3
Opdrachtgevers van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons zijn overeenge­komen. Die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die Overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.4
Ingeval deze voorwaarden enerzijds en de Overeenkomst anderzijds tegenstrijdige voorwaarden bevatten over een bepaald onderwerp, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

2.5
De Overeenkomst -tezamen met deze voorwaarden- geeft de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en ons weer met betrekking tot de Opdracht(en) waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte overeenkomsten, opdrachten of gedane aanbieding(en) ter zake komen te vervallen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens de situatie waarin een dergelijke overeenkomst of opdracht uit de aard van de zaak (moet) doorlopen.

2.6
Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen onderhandelen over de inhoud van een nieuwe bepaling, welke de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.7
Indien tijdens de duur van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Opdracht, worden deze werkzaamheden geacht te vallen onder (de voorwaarden van) de Overeenkomst.

2.8
Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zullen wij ons (moeten) houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. AANBIEDINGEN
3.1
Al onze adviezen en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2
Opdrachtgever is jegens ons onherroepelijk gebonden door de aanvaarding van de Opdracht. Wij zijn jegens Opdrachtgevers eerst gebonden vanaf de datum waarop wij de aanvaarding schriftelijk hebben bevestigd.

4. UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN
4.1
Het tijdvak waarbinnen of het tijdstip waarop wij de overeenge­komen werkzaamheden en/of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, wordt vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder dit hoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de Opdracht niet zullen wijzigen.

4.2
Als een wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzien­baarheid daarvan, zal plaatsvinden, waardoor vertraging ontstaat, dan wordt het overeengekomen tijdstip/tijdvak in overleg verschoven en zonodig nieuwe betalingsafspraken gemaakt, die schriftelijk zullen worden vastgelegd.

4.3
Opdrachtgever zal ons onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

5. WIJZIGINGEN
5.1
Wij zijn op geen enkele wijze verplicht in te stemmen met een verzoek van Opdrachtgever tot wijzigingen, aanvullingen of correcties van de overeengekomen werkzaamheden.

5.2
Indien wij toch een dergelijke instemming geven, dan kan dit slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

5.3
Indien het in het belang van Opdrachtgever en/of een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, zijn wij voorts gerechtigd voor rekening van Opdrachtgever meer werkzaamheden te vervullen dan overeengekomen. In een dergelijk geval stellen wij Opdrachtgever hiervan vooraf schriftelijk of mondeling op de hoogte.

5.4
Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen werkzaamheden kan invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het overeengekomen tijdstip of tijdvak.

Meer werk wordt door ons steeds volgens de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan leiden tot vermindering van de overeengekomen prijs. Wij behouden ons het recht voor de door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten mens-uren en apparaat-uren, alsmede de gemiste omzet in rekening te brengen.

5.5
Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG hanteren wij afzonderlijke Verwerkersvoorwaarden, bij ons secretariaat verkrijgbaar en tevens vind- en downloadbaar op onze website.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
6.1
Opdrachtgever zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nodig achten teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.2
Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die wij de aan Opdrachtgever ter kennis hebben gebracht.

6.3
Wij hebben het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien en zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen, onder 6.1 en 6.2 niet nakomt. Deze opschorting schort de betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op, tenzij schriftelijk anders door ons aangegeven.

7. WANPRESTATIE
7.1
Er is sprake van wanprestatie aan de zijde van Opdrachtgever bij het niet naleven van de verplichtingen uit deze voorwaarden.

7.2
Bij wanprestatie aan de zijde van Opdrachtgever:

  1. vervalt onmiddellijk een eventueel verleende korting;
  2. is al hetgeen Opdrachtgever aan ons verschuldigd is terstond opeisbaar;
  3. hebben wij het recht een Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

8. WIJZE VAN UITVOERING VAN DE OPDRACHT
8.1
Wij zullen de werkzaamheden naar ons beste vermogen, als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar en conform de toepasselijke gedrags- beroepsregels uitvoeren. Maar wij kunnen niet instaan voor het bereiken van enig gewenst resultaat.

8.2
Wij bepalen de wijze, waarop ons inziens de Opdracht dient te worden uitgevoerd. Wij hebben de plicht desgevraagd Opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

8.3
Wij zijn gerechtigd, in overleg met Opdrachtgever, de Opdracht uit te besteden aan, of te laten verrichten door ons verkozen derden.

9. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM
9.1
De productie, welke wij aan  Opdrachtgever leveren, blijft ons eigendom, totdat Opdrachtgever alle daarvoor verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

9.2
Alle materialen, informatiedragers en apparatuur die door ons ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever blijven ons eigendom. Bij wanprestatie door Opdrachtgever kunnen deze zaken teruggehaald worden. Opdrachtgever dient hiertoe te allen tijde de gelegenheid te geven.

9.3
De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen wij gebruiken en/of ter beschikking stellen in het kader van de Opdracht, berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij kunnen Opdrachtgever een gebruiksrecht verlenen op programmatuur, software e.d. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Wij mogen technische maatregelen nemen om onze (intellectuele eigendoms)rechten of die van onze licentiegevers beschermen.

10. GEHEIMHOUDING
10.1
Wij zullen maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door ons of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen voor zover van vertrouwelijke aard. Wij zullen deze gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever aan derden kenbaar maken, tenzij (1) dit uit de Overeenkomst voortvloeit, (2) gebeurt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Opdracht, (3) op ons een wettelijke of (beroeps)plicht tot openbaarmaking rust, dan wel (4) wij voor onszelf optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure.

10.2
Wij zullen redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.

10.3
Opdrachtgever is niet gerechtigd de informatie, die hem door ons ter beschikking is gesteld, aan te wenden tot enig ander doel, dan waarvoor die aan hem verstrekt is.

11. OPSLAG VAN INFORMATIE
11.1
Wij zijn verplicht te zorgen voor een zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever afkomstige informatie. Zonder tegenbewijs worden wij geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

11.2
Het risico van beschadiging of verloren gaan van informatie tijdens de opslag bij ons of het vervoer of de verzending van/naar ons ligt bij Opdrachtgever, ook indien wij voor de verzekering daarvan zorgdragen. Wij zijn overigens niet gehouden een dergelijke verzekering af te sluiten.

11.3
Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden in verband met beschadiging of verloren gaan van informatie.

11.4
Alle fysieke (papieren) stukken retourneren wij aan Opdrachtgever zodra wij die niet meer nodig hebben. Indien Opdrachtgever de stukken niet of niet tijdig retour neemt of wenst te nemen, beslissen wij wanneer de stukken vernietigd worden, rekening houdend met de wettelijke bewaarplicht.

12. DECLARATIE
12.1
Wij brengen een honorarium in rekening voor onze werkzaamheden, berekend volgens de gebruikelijke tarieven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ons honorarium is nooit afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.2
Wanneer de werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, mogen wij daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening brengen, hetgeen Opdrachtgever dan eveneens verschuldigd is.

12.3
Al onze prijzen zijn exclusief de wettelijke btw-tarieven.

12.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden reisuren in rekening gebracht op basis van het uurtarief van de betreffende medewerker(s).

12.5
In overleg met Opdrachtgever en na schriftelijke bevestiging zullen aan Opdrachtgever de door ons in verband met de Opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

12.6
Maandelijks wordt op voorschotbasis aan Opdrachtgever een declaratie toegezonden voor de werkzaamheden, tenzij dit anders is overeengekomen of voortvloeit uit (de aard van) de Opdracht. Verrekening van meer- of minderwerk zal voor zover mogelijk per maand achteraf plaatsvinden. Op verzoek wordt de declaratie gespecificeerd.

12.7
Zonder voorafgaande kennisgeving kan jaarlijks de overeengekomen prijs worden aangepast met het prijsindexcijfer dienstenprijzen door het CBS, alsmede indien algemene prijsontwikkelingen anders aangeven.

12.8
Een prijsaanpassing door ons, vanwege verandering van de aard en omvang van de werkzaamheden, geeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de tariefverhoging ingaat. Deze opzegging dient aangete­kend te geschieden, binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van het bericht van tariefverhoging.

13. FACTURERING EN BETALING
13.1
Betaling geschiedt zonder korting, beroep op compensatie of opschorting binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Bij in gebreke blijven van betaling zal de op dat moment geldende wettelijke handelsrente per maand over het declaratiebedrag verschuldigd zijn. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een hele maand gerekend.

13.2
Wij wijzen het verrekenen van facturen van Opdrachtgever welke niet gericht zijn aan ons, met openstaande facturen van ons nadrukkelijk van de hand.

13.3
Wanneer er buitengerechtelijke kosten gemaakt worden door het uit handen geven van een vordering, dan komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever. Dit is minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00.

13.4
Betalingen van opdrachtgever zullen in de eerste plaats strekken tot vermindering van de kosten als bedoeld in 13.3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte tot vermindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.

13.5
Opdrachtgever is gerechtigd en gehouden binnen acht dagen na declaratiedatum te reclameren. Reclames schorten Opdrachtgevers betalingsverplichting niet op, tenzij wij schriftelijk te kennen hebben gegeven dat wij de reclame gegrond achten.

13.6
In geval van Opdrachtgevers liquidatie, faillissement, surseance van betaling zijn onze vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.7
Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

14. RETENTIE
14.1
Wij zijn bevoegd de afgifte van zaken die wij in verband met de uitvoering van enige Opdracht onder ons hebben, op te schorten totdat onze vorderingen terzake van deze Opdracht worden voldaan.

15. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
15.1
Een Overeenkomst tot het eenmalig verrichten van een hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering eindigt door de levering. Iedere andere Overeenkomst, die voorziet in het door ons periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt voor een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen periode, of bij gebreke van zodanige Overeenkomst, voor één jaar.

15.2
Een Overeenkomst als bedoeld in 15.1 wordt steeds voor één jaar verlengd, zonder dat terzake enige formaliteit zal zijn vereist. De Overeenkomst kan door elk van de partijen, met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal 3 maanden, schriftelijk worden beëindigd.

15.3
Indien een Opdracht wordt ingetrokken door Opdrachtgever, zonder inachtneming van de in 15.2 genoemde opzegtermijn, dan behouden wij ons het recht voor de door ons gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten mens-uren en apparaat-uren, over deze termijn, alsmede de gemiste omzet in rekening te brengen, evenals compensatie van door ons of derden gemaakte kosten.

16. ONTBINDING
16.1
Wij zijn bevoegd om zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, indien Opdrachtgever:

1     wanprestatie pleegt;

2     in staat van faillissement is verklaard of daartoe is verzocht;

3     surséance van betaling heeft verkregen of indiening daartoe is verzocht;

4     een buitengerechtelijke schuldenregeling treft of indien zulks wordt verzocht;

5     zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of staakt, waaronder in geval van een vennootschap is inbegre­pen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapi­taal;

  1. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
  2. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;
  3. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;
  4. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten;

17. AANSPRAKELIJKHEID
17.1
Wij zijn, evenmin als de personen, werkzaam in de Opdracht ter uitvoering van de Overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet en in alle gevallen per gebeurtenis tot maximaal 2 maal het bedrag van de betreffende declaratie(s) of tot maximaal € 50.000 (excl. btw) als die declaratie(s)  meer dan dat bedrag belopen.

17.2
Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, die voortkomen uit en/of verband houden met de door ons verrichte diensten.

17.3
Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, welke door ons en onze medewerkers worden ver­strekt, voordat de Overeenkomst met Opdrachtgever tot stand is gekomen.

Opdrachtgever blijft ook zelf verantwoordelijk voor toegepas­te administratie- en berekeningsmethoden jegens overheid en andere instellingen. Wij zullen de wettelijk toegestane administratie- en berekeningsmethoden hanteren.

17.4
Alle beperkingen aansprakelijkheid van ons in dit artikel gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Ook feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen een beroep doen jegens Opdrachtgever.

17.5
Wij en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen zoals schade ten gevolge van niet­aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, overbrenging van virussen of het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat wij daarvan maken in ons contacten met derden.

18. OVERMACHT; VERVALTERMIJN
18.1
Als overmacht zullen door ons worden aangemerkt alle omstandig­heden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de Overeenkomst door ons niet kan worden gevergd.

18.2
In geval van overmacht zijn wij bevoegd naar keuze de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. Opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is geleverd te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

Indien en voor zover wij de Overeenkomst en/of de Opdracht door overmacht niet kunnen nakomen, behoeft Opdrachtgever de direct daarmee samenhangende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.

18.3
Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook in verband met onze werkzaamheden in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

19. SLOTBEPALINGEN
19.1
Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht toepasselijk.

19.2
Alle geschillen, welke tussen ons en Opdrachtgever zouden mogen rijzen, worden uitsluitend berecht door de ter plaatse van ons bureau bevoegde rechter.

19.3
Wij zijn bevoegd om alle voorgaande bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging geldt met ingang van de dag van het depot bij de Kamer van Koophandel Nederland. Bij een dergelijke wijziging zullen wij Opdrachtgever daarvan in kennis stellen.