Home » Privacyverklaring
Privacyverklaring

In onze Privacyverklaring gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Kolsteeg & Partners B.V registreert;

Wij/ons/onze en/of KP: de gebruiker van deze voorwaarden Kolsteeg & Partners b.v. kantoorhoudend te Naarden, Amsterdamsestraatweg 27 en alle aan haar gelieerde ondernemingen en (recht)personen.

Verklaring: deze privacyverklaring
Privacywetgeving [of: AVG]: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op deze verklaring
Wij mogen de gegevens die u aan ons verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen geregeld. Op grond van deze wet heeft KP de plicht om haar cliënten, relaties, medewerkers van cliënten en medewerkers van KP:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door ons worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom geven wij in deze verklaring een toelichting op hoe wij met uw gegevens omgaan, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die KP gebruikt en het doel van het gebruik
Wij verwerken (mogelijk) uw persoonsgegevens als u
– cliënt wordt of bent van KP,
– een medewerker bent van een cliënt of
– medewerker bent van KP,
– zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van KP of als
– u via het contactformulier via onze website contact met ons opneemt.

KP verzamelt in het kader van haar uitgebreide en diverse dienstverlening van haar cliënten in het bijzonder: betaalgegevens, naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN en geslacht.

KP verzamelt van medewerkers van haar cliënten in het bijzonder: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN, betaal- en medische informatie en geslacht.

KP verzamelt van haar medewerkers in het bijzonder: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN en geslacht.

Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die u met KP sluit financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden;
• onze verplichtingen als werkgever na te komen.

IP-adressen/cookies
KP plaatst cookies in de browsers van cliënten en andere bezoekers van de website https://www.kolsteeg.nl. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee wij aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kan bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website [plus link Nog niet mogelijk?].

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de KP-organisatie, tenzij:
• een wettelijk voorschrift dat verplicht;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die KP met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
KP verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de AVG. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze Verklaring.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam bij of voor KP worden ingezien, tenzij in deze Verklaring anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
KP om in te loggen in het digitale systeem;
• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor KP ten aanzien van alle aan KP verstrekte persoonsgegevens;
• technische en praktische maatregelen door KP overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte (archief)systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf en inzage door en zichtbaarheid voor onbevoegden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zullen wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
• Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
• Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
• Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar info@kolsteeg.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van KP.

Ook als u een klacht heeft over de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via info@kolsteeg.nl en/of 036-6952210 contact opnemen met Elise Verschut privacy-medewerker binnen KP en probeert KP er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door KP of uw abonnement daarop beëindigen? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

Uiteraard zal KP ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Kolsteeg & Partners B.V.
https://www.kolsteeg.nl/contact-kolsteeg/.

Privacyverklaring Kolsteeg & Partners B.V. versie 2022