Aanpassing box 3

Posted by on 12 september 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing box 3

Aanpassing box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid

lees meer

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

Posted by on 12 september 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak en voor de levering van een bouwterrein. De ratio van het onderscheid tussen oude

lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Posted by on 5 september 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht om te werken aan

lees meer

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Posted by on 29 augustus 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn geen zekerheden gesteld. Ten tijde van het afsluiten

lees meer

Fictieve dienstbetrekking

Posted by on 29 augustus 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Fictieve dienstbetrekking

Fictieve dienstbetrekking

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er bestaat een

lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Posted by on 29 augustus 2019 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners, verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties en

lees meer

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Posted by on 22 augustus 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het

lees meer

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Posted by on 22 augustus 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde. Wanneer

lees meer

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Posted by on 15 augustus 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie.

De casus is als volgt. De werkgever

lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Posted by on 8 augustus 2019 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020.

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17.
De

lees meer

Aanmelding nieuwe KOR

Posted by on 1 augustus 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanmelding nieuwe KOR

Aanmelding nieuwe KOR

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op een

lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Posted by on 1 augustus 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking, behoort in beginsel tot het loon, ook als het niet als

lees meer

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Posted by on 1 augustus 2019 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare

lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

Posted by on 25 juli 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Kartelverbod zzp‘ers

Kartelverbod zzp‘ers

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie.

Voor zzp‘ers geldt dit zogenaamde kartelverbod niet meer. De Autoriteit Consument &

lees meer

Box 3-heffing

Posted by on 25 juli 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Box 3-heffing

Box 3-heffing

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te wijzen als massaal bezwaar.

Het gaat dus alleen om de vraag of

lees meer

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Posted by on 25 juli 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in verband met de belaste verhuur van een deel van de woning. De

lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Posted by on 25 juli 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband verricht de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid en is de loonbetalingsverplichting van de

lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Posted by on 18 juli 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd.

De werkneemster startte

lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

Posted by on 18 juli 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Commissie belastingheffing multinationals

Commissie belastingheffing multinationals

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede Kamer

lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

Posted by on 11 juli 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Forfaits in het belastingstelsel

Forfaits in het belastingstelsel

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer wordt

lees meer