Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Posted by on 20 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor werknemers.

lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Posted by on 20 februari 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door een lijfrente te bedingen. Voor de berekening van

lees meer

Verdeling koopsom onderneming

Posted by on 20 februari 2019 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Verdeling koopsom onderneming

Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de

lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Posted by on 20 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor bepaalde tijd. De kantonrechter heeft de

lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Posted by on 20 februari 2019 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, waarvan de

lees meer

Oplopende schuld dga

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Oplopende schuld dga

Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van

lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor 80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken

lees meer

Discriminatie sollicitante

Posted by on 13 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Discriminatie sollicitante

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen

lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari 2018

lees meer

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Posted by on 7 februari 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het lage tarief geldt. De Europese

lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Posted by on 7 februari 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang

lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Posted by on 7 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij

lees meer

Partnerschap ondanks echtscheiding

Posted by on 31 januari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Partnerschap ondanks echtscheiding

Partnerschap ondanks echtscheiding

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen worden alleen toegekend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden voor de alleenstaande-ouderkorting

lees meer

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Posted by on 31 januari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelijkblijvend functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden. Voordat het

lees meer

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

Posted by on 31 januari 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. De Europese btw-richtlijn biedt de lidstaten de

lees meer

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Posted by on 31 januari 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten. In een brief aan

lees meer

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

Posted by on 31 januari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad bepaalt of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Zolang een pensioenfonds een

lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2018

Posted by on 31 januari 2019 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Landelijke Landbouwnormen 2018

Landelijke Landbouwnormen 2018

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, bedrijfsmiddelen en voorraden van agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor agrarische

lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Posted by on 24 januari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een passende functie niet mogelijk is of niet in de rede

lees meer

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Posted by on 24 januari 2019 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Niet twee keer afschrijven op goodwill

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de goodwill afgeschreven, dan kan deze niet nogmaals geactiveerd worden om voor de tweede keer daarop

lees meer