Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Posted by on 29 september 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Door het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap moet het bovenmatig lenen van geld uit de eigen vennootschap worden ontmoedigd. Door geld te lenen kan de houder van een eigen (besloten) vennootschap het betalen van belasting

lees meer

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Posted by on 29 september 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers

Het kabinet heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers voor de belastingheffing in box 3. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris een toelichting op dit besluit gegeven.

De Hoge Raad heeft de vraag of

lees meer

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Posted by on 29 september 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Stijging minimumloon per 1 januari 2023

Het minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel daartoe. De verhoging bestaat uit een bijzondere verhoging van 8,05% naast de reguliere halfjaarlijkse indexatie op

lees meer

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Posted by on 15 september 2022 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de betalingsregeling voor (corona)belastingschulden. De Kamer heeft gevraagd om onder voorwaarden verlenging van de betalingsregeling van vijf naar

lees meer

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Posted by on 15 september 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer duurt, heeft de belanghebbende recht op een vergoeding voor immateriËle schade. De redelijke termijn voor de behandeling in bezwaar

lees meer

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Posted by on 8 september 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld naar 2026. Dat betekent dat de overbruggingswetgeving volgens de spaarvariant een jaar langer blijft bestaan. Volgens het

lees meer

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Posted by on 8 september 2022 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het gaat om de tonnageregeling, de afdrachtvermindering zeevaart en de willekeurige afschrijving op zeeschepen. Deze drie regelingen zijn onlangs geËvalueerd. De evaluatie

lees meer

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Posted by on 1 september 2022 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de evaluatie is dat de BOR doeltreffend, maar niet doelmatig is. De BOR heeft als doel te voorkomen dat

lees meer

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Posted by on 1 september 2022 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de onbelaste thuiswerkvergoeding beantwoord. In de loonbelasting geldt een gerichte vrijstelling voor de kosten die werknemers maken bij thuiswerken. Een gerichte vrijstelling gaat niet ten

lees meer

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Posted by on 1 september 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de positie die de belastingdienst inneemt in rechtszaken over vrijwillige verbetering van de aanslag.

De rechtbank Den Haag heeft in een procedure over een navorderingsaanslag

lees meer

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Posted by on 25 augustus 2022 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2021 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend. Dat kan via de website

lees meer

Uitvoering rechtsherstel box 3

Posted by on 25 augustus 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitvoering rechtsherstel box 3

Uitvoering rechtsherstel box 3

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die een bezwaarschrift tegen de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020 hebben ingediend, bericht gestuurd. Dat is gedaan in het kader van de rechtsherstelactie.

Op 22 augustus

lees meer

Verzoek vernietiging opzegging te laat

Posted by on 25 augustus 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek vernietiging opzegging te laat

Verzoek vernietiging opzegging te laat

De kantonrechter heeft de bevoegdheid om op verzoek de opzegging van een arbeidsovereenkomst te vernietigen. Een dergelijk verzoek moet bij de kantonrechter worden ingediend binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geËindigd.

lees meer

Investeringen in gastenkamers B&B

Posted by on 25 augustus 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Investeringen in gastenkamers B&B

Investeringen in gastenkamers B&B

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de toepassing van de investeringsaftrek gelden woonhuizen en woonschepen niet als bedrijfsmiddelen.

De vraag in een procedure

lees meer

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Posted by on 25 augustus 2022 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden

Op verzoek van de EU-lidstaten stelt de Europese Commissie een tijdelijke afwijking (derogatie) voor van de regels inzake de vruchtwisseling (GLMC 7) en niet productief areaal en landschapselementen (GLMC 8) in het nieuwe Gemeenschappelijk

lees meer

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Posted by on 18 augustus 2022 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en W heeft bekendgemaakt dat het subsidieplafond voor 2022 is bereikt. Dat geldt zowel voor de subsidie voor nieuwe

lees meer

Verjaring loonvordering

Posted by on 18 augustus 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verjaring loonvordering

Verjaring loonvordering

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor

lees meer

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Posted by on 11 augustus 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is

lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Posted by on 4 augustus 2022 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting:

beiden meerderjarig te zijn;
op hetzelfde woonadres

lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Posted by on 4 augustus 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te

lees meer