Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Posted by on 16 september 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een van de massaalbezwaarprocedures over de belastingheffing in box 3 zijn Kamervragen gesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 op

lees meer

Levering slooppand of bouwterrein?

Posted by on 16 september 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Levering slooppand of bouwterrein?

Levering slooppand of bouwterrein?

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na

lees meer

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Posted by on 16 september 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer deze niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst

lees meer

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Posted by on 9 september 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last

Volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is belastingheffing te beschouwen als regulering van eigendom. Iedere inbreuk door een staat op het ongestoorde genot van eigendom moet in overeenstemming zijn met het

lees meer

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Posted by on 9 september 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in box 3, tenzij het gaat om de eigen woning of vermogensbestanddelen die worden gebruikt voor een onderneming of voor het behalen van resultaat uit werkzaamheden. De opbrengst van de

lees meer

Terugvragen buitenlandse btw

Posted by on 2 september 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Terugvragen buitenlandse btw

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2020 moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend. Dat kan via de website

lees meer

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Posted by on 2 september 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor het jaar 2021 leeg is. Het budget voor 2021 bedroeg € 13,5

lees meer

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Posted by on 2 september 2021 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te

lees meer

Schenking schilderij in termijnen

Posted by on 2 september 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Schenking schilderij in termijnen

Schenking schilderij in termijnen

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen of

lees meer

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Posted by on 26 augustus 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd. Het arbeidscontract omvatte onder meer een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentiebeding en een relatiebeding.

lees meer

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Posted by on 26 augustus 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een uiterste middel. Daarom stelt de wet daaraan strenge eisen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Dringende redenen zijn zodanige

lees meer

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Posted by on 26 augustus 2021 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt

lees meer

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Posted by on 26 augustus 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een eigen dienstbetrekking van de genieter te zijn. Voor de vraag of een uitkering loon vormt, moet er

lees meer

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Posted by on 19 augustus 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?

De inspecteur kan onjuiste aanslagen ambtshalve verminderen. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een belastingaanslag wordt door de inspecteur aangemerkt als een verzoek om ambtshalve vermindering van de aanslag. De mogelijkheid van

lees meer

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Posted by on 19 augustus 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod

De rechtbank Noord-Nederland heeft twee zogenaamde proefprocedures in het kader van de aanwijzing massaal bezwaar box 3 voor de jaren 2017 en 2018 behandeld. Volgens de rechtbank is het box 3-stelsel in deze jaren in strijd met het

lees meer

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Posted by on 12 augustus 2021 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor inkomens- en

lees meer

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Posted by on 12 augustus 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank staat afwijking van BUA toe

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten van diensten in aftrek brengen. De aftrek is beperkt tot het gebruik van de afgenomen goederen en diensten

lees meer

Subsidie verduurzaming mkb

Posted by on 12 augustus 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidie verduurzaming mkb

Subsidie verduurzaming mkb

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een verbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en

lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Posted by on 5 augustus 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga

Het Burgerlijk Wetboek bevat een limitatieve opsomming van gronden waarop een verzoek tot beëindiging van een dienstbetrekking met een werknemer kan worden gebaseerd. Een van deze gronden is een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter

lees meer

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Posted by on 5 augustus 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend

Specifieke zorgkosten zijn uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor genees- en heelkundige hulp voor de belastingplichtige zelf, zijn partner en zijn kinderen als zij jonger zijn dan 27 jaar. Uitgaven voor specifieke zorgkosten

lees meer