Geruisloze inbreng terecht geweigerd

Posted by on 19 mei 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geruisloze inbreng terecht geweigerd

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de onderneming voorkomt. De belastingclaim op de meerwaarde

lees meer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Posted by on 19 mei 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van

lees meer

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

Posted by on 19 mei 2022 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van de moedermaatschappij van de deelneming. Een liquidatieverlies is een

lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

Posted by on 19 mei 2022 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door een belastingplichtige niet wordt nagekomen, ook niet na hieraan te zijn

lees meer

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Posted by on 19 mei 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Stage- of arbeidsovereenkomst?

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en

lees meer

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Posted by on 12 mei 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De gemeente heeft tegen het kort geding vonnis spoedappel ingesteld. Na rappel van

lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

Posted by on 12 mei 2022 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van

lees meer

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Posted by on 12 mei 2022 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond wordt verklaard, tenzij is gebleken dat

lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Posted by on 12 mei 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals

lees meer

Aanpassing termijn betalingsregeling

Posted by on 12 mei 2022 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing termijn betalingsregeling

Aanpassing termijn betalingsregeling

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een betalingsregeling bedraagt twaalf maanden, gerekend

lees meer

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Posted by on 5 mei 2022 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van

lees meer

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Posted by on 5 mei 2022 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt door het overlijden van een persoon, die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde. Het verkregene wordt in aanmerking genomen naar de waarde, die daaraan

lees meer

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Posted by on 28 april 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3

De Advocaat-generaal (A-G)bij de Hoge Raad is in een nadere conclusie ingegaan op de vraag of naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing ook rechtsherstel moet worden geboden aan

lees meer

Denk aan de verplichte RI&E

Posted by on 28 april 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Denk aan de verplichte RI&E

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

lees meer

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Posted by on 28 april 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers

Het kabinet heeft een besluit genomen over het rechtsherstel voor de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020. Het rechtsherstel wordt geboden in de vorm van de forfaitaire spaarvariant en geldt vooralsnog alleen voor mensen die

lees meer

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Posted by on 28 april 2022 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de samentelbepaling worden deze schenkingen of verkrijgingen voor de berekening van schenk- en erfbelasting

lees meer

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Posted by on 21 april 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017

De Hoge Raad heeft op 14 juni 2019 geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau een schending van het recht op het ongestoorde genot van eigendom vormt als het nominaal zonder risico’s gemiddeld haalbare

lees meer

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Posted by on 14 april 2022 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods

Wanneer een onderneming wordt beËindigd, gaan tot het ondernemingsvermogen behorende zaken, die niet worden overgedragen aan derden, naar het privévermogen. Het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer van deze

lees meer

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Posted by on 14 april 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op jaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen. De Wet IB 2001 veronderstelt dat de auto ook voor privédoeleinden ter

lees meer

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Posted by on 14 april 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch is tijdens de zitting een compromis tot stand gekomen. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de opgelegde

lees meer