Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Posted by on 24 november 2022 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de vrijstelling

lees meer

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Posted by on 24 november 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de

lees meer

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Posted by on 24 november 2022 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingrente wordt vergoed als de Belastingdienst te lang

lees meer

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

Posted by on 17 november 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd 67 jaar en de

lees meer

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Posted by on 17 november 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks

lees meer

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Posted by on 17 november 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op € 66.956. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen voor 2023. De

lees meer

Tarieven vennootschapsbelasting

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven vennootschapsbelasting

Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om winsten nog in 2022 te laten vallen en verliezen uit te stellen

lees meer

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten:

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemers.
LKV arbeidsbeperkte werknemers.
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
Leningen verstrekt

lees meer

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in de inkomstenbelasting bedraagt in 2022 40%. De hoogste schijf begint bij een belastbaar inkomen van meer dan € 69.398. In 2023 gaat dit

lees meer

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw

lees meer

Voorkom belastingrente

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Voorkom belastingrente

Voorkom belastingrente

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op of na 1 juli van het volgende jaar wordt opgelegd. Ondernemers kunnen belastingrente voorkomen door vóór 1 mei om een

lees meer

Giftenaftrek

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Giftenaftrek

Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Het kan fiscaal voordelig zijn om de

lees meer

Bijtelling auto van de zaak

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling auto van de zaak

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto’s die voor 2017 zijn aangeschaft of geleaset

lees meer

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde

lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)

Vrije ruimte

Uitgangspunt van de wkr is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven

lees meer

Premies lijfrenteverzekeringen

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Premies lijfrenteverzekeringen

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1 januari de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt bedraagt de aftrekbare premie, dat is de jaarruimte, in 2022 13,3% van de premiegrondslag. De

lees meer

Schenken van aandelen

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Schenken van aandelen

Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij schenking daarvan af te schaffen per 1 januari 2023. Als u overweegt om aandelen in een bv, die een onderneming drijft, te schenken kan het voordelig

lees meer

Salaris dga

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Het gebruikelijk loon is in 2022 het hoogste van de volgende bedragen:

75% van het salaris uit de meest vergelijkbare

lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2023 te doen. Voor een suppletieaangifte moet u gebruik maken

lees meer

Afdracht over privégebruik

Posted by on 11 november 2022 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Afdracht over privégebruik

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. U draagt bij de

lees meer