Onzakelijke borgstelling

Posted by on 6 mei 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Onzakelijke borgstelling

Onzakelijke borgstelling

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de schulden van de vennootschap zakelijk of onzakelijk is, hangt af van het

lees meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Posted by on 6 mei 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij samen maar het totaal van de inkomsten aangeven. Als uitgangspunt

lees meer

Minimumloon per 1 juli 2021

Posted by on 6 mei 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen

lees meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Posted by on 29 april 2021 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De aanvraag voor een doelgroepverklaring moet door de

lees meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Posted by on 29 april 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter invoering van een Europese richtlijn.

Onder de huidige wetgeving kunnen

lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Posted by on 22 april 2021 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op verkrijgingen van afstammelingen in de rechte lijn. De Hoge

lees meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Posted by on 22 april 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beËindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. In een aantal situaties is er een compensatieregeling van kracht om

lees meer

Eigen woning in het buitenland

Posted by on 22 april 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Eigen woning in het buitenland

Eigen woning in het buitenland

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een bepaling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen kwalificerende en

lees meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Posted by on 22 april 2021 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide ouders verliest en vanwege fiscale verplichtingen gedwongen wordt om de geËrfde ouderlijke

lees meer

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Posted by on 15 april 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging uitruil overwerkbeloning

Wijziging uitruil overwerkbeloning

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of

lees meer

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Posted by on 15 april 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen uiteengezet. In het pensioenakkoord is met de sociale partners afgesproken dat er een verplichte

lees meer

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Posted by on 15 april 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod

De (wijze van) belastingheffing over inkomsten uit vermogen blijft onderwerp van discussie. Bij de invoering van de Wet IB 2001 werd box 3 nog aangemerkt als pret-box, vanwege het destijds bescheiden forfaitaire rendement van 4% en het tarief van

lees meer

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Posted by on 8 april 2021 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale kwalificatiebeleid van rechtsvormen ter consultatie gepubliceerd. Doel van dit wetsvoorstel is het wegnemen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels

lees meer

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Posted by on 8 april 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging van een slapend dienstverband en daarbij een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer. Een slapend dienstverband is in dat arrest

lees meer

Verkenning leefvormen AOW

Posted by on 8 april 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Verkenning leefvormen AOW

Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet aansluiten bij de beleving van mensen. De minister van SZW heeft een verkenning uit laten voeren naar mogelijkheden om het stelsel van leefvormen

lees meer

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Posted by on 1 april 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar

De staatssecretaris van FinanciËn heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de aanslagen inkomstenbelasting over 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dat met bezwaarschriften over de jaren 2017 tot

lees meer

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Posted by on 1 april 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening hebben gebracht in aftrek brengen als zij de afgenomen goederen of diensten voor btw-belaste prestaties gebruiken. De aftrek van voorbelasting vindt plaats in de aangifte over

lees meer

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Posted by on 25 maart 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon geniet. Het gebruikelijk loon bedroeg in de jaren 2018 en 2019 in beginsel € 45.000 per jaar, tenzij aannemelijk is dat in het

lees meer

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Posted by on 18 maart 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bevat een aantal strafbepalingen. Een daarvan betreft het opzettelijk doen van een onjuiste of onvolledige belastingaangifte. Als dat tot gevolg heeft dat te weinig belasting wordt geheven, staat daarop een

lees meer

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Posted by on 11 maart 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer in zijn vrije arbeidskeuze. In verband met die beperkende werking moet een non-concurrentiebeding schriftelijk worden vastgelegd op

lees meer