Voortgang vervanging Wet DBA

Posted by on 13 december 2018 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Voortgang vervanging Wet DBA

Voortgang vervanging Wet DBA

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om

lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

Posted by on 13 december 2018 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingdeel heffingskortingen

Belastingdeel heffingskortingen

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen.

lees meer

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Posted by on 13 december 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. Er bestaat een redelijke grond als om

lees meer

Verkoopkosten deelneming

Posted by on 13 december 2018 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verkoopkosten deelneming

Verkoopkosten deelneming

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet bepaalt dat voordelen uit hoofde van een deelneming en de kosten van aan- en verkoop

lees meer

Navordering wegens kwade trouw

Posted by on 7 december 2018 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Navordering wegens kwade trouw

Navordering wegens kwade trouw

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de inspecteur

lees meer

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Posted by on 5 december 2018 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat geldt

lees meer

Premiepercentage Zvw 2019

Posted by on 29 november 2018 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentage Zvw 2019

Premiepercentage Zvw 2019

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze premie 6,9%. De hoge premie wordt geheven van werkgevers over het loon van

lees meer

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Posted by on 29 november 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de schade die het gevolg is van een ongeval. De werknemer die vergoeding van de door hem geleden schade

lees meer

Ontslag op staande voet

Posted by on 29 november 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is waarom de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren. Zelfs een slapend dienstverband kan door

lees meer

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Posted by on 29 november 2018 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden dat daaruit op ieder moment hun rechten en verplichtingen en de voor de heffing van belasting van

lees meer

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

Posted by on 22 november 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwoningforfait voor 2019 meegedeeld.
Het eigenwoningforfait zal in 2019 0,65% van de eigenwoningwaarde bedragen. De eigenwoningwaarde is de WOZ-waarde van

lees meer

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

Posted by on 22 november 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcorrectiefactor en de arbeidskorting voor 2019 meegedeeld.
TabelcorrectiefactorDe tabelcorrectiefactor, dat is de indexatiefactor voor diverse bedragen in

lees meer

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

Posted by on 22 november 2018 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld.
De premieheffing voor de AOW bedraagt 17,9%; de premie voor de Anw 0,1%. Deze percentages veranderen niet ten opzichte van

lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Posted by on 22 november 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het wetsvoorstel is verbetering van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. Het kabinet wil dat bereiken door aanpassing van het

lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

Posted by on 15 november 2018 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Beperk de belastingheffing in box 3

Beperk de belastingheffing in box 3

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen woning, in box 2 vallen aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. Schulden komen in mindering op het

lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Posted by on 15 november 2018 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt er in veel gevallen op neer dat de echtgenoot en

lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Posted by on 15 november 2018 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om de bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de

lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

Posted by on 15 november 2018 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Optimaliseer de investeringsaftrek

Optimaliseer de investeringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 56.642 28% van het investeringsbedrag. Het

lees meer

Benut de werkkostenregeling

Posted by on 15 november 2018 in Eindejaarsactualiteiten | Reacties uitgeschakeld voor Benut de werkkostenregeling

Benut de werkkostenregeling

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij gegeven

lees meer

Btw-aangifte vierde kwartaal

Posted by on 15 november 2018 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Btw-aangifte vierde kwartaal

Btw-aangifte vierde kwartaal

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken.
Denk aan de afdracht over privégebruikBij de aangifte over het laatste kwartaal moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming

lees meer