Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Posted by on 20 maart 2019 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding

lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Posted by on 20 maart 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid

lees meer

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Posted by on 20 maart 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afwaardering vordering buitenlandse dga

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met

lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Posted by on 13 maart 2019 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010

lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Posted by on 6 maart 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te

lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Posted by on 28 februari 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een

lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

Posted by on 28 februari 2019 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Probleem uitvoering kindgebonden budget

Probleem uitvoering kindgebonden budget

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van

lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Posted by on 28 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Transitievergoeding bij einde dienstverband

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een gelijkwaardige

lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Posted by on 20 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor werknemers.

lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Posted by on 20 februari 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door een lijfrente te bedingen. Voor de berekening van

lees meer

Verdeling koopsom onderneming

Posted by on 20 februari 2019 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Verdeling koopsom onderneming

Verdeling koopsom onderneming

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de

lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Posted by on 20 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor bepaalde tijd. De kantonrechter heeft de

lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Posted by on 20 februari 2019 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, waarvan de

lees meer

Oplopende schuld dga

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Oplopende schuld dga

Oplopende schuld dga

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen van

lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor 80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken

lees meer

Discriminatie sollicitante

Posted by on 13 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Discriminatie sollicitante

Discriminatie sollicitante

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen

lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Posted by on 13 februari 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari 2018

lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Posted by on 7 februari 2019 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang

lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Posted by on 7 februari 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij

lees meer

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Posted by on 7 februari 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het lage tarief geldt. De Europese

lees meer