Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

Posted by on 22 oktober 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt

lees meer

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

Posted by on 22 oktober 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de staatssecretaris van Financi√čn dat de belastingheffing in box 3 in de jaren 2013 tot en met 2016 niet in strijd is met het Europese recht, zoals dit is vastgelegd in het EVRM. De staatssecretaris baseert dit

lees meer

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Posted by on 15 oktober 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen van een groep worden behandeld als

lees meer

Bedragen NHG 2021 bekend

Posted by on 15 oktober 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen NHG 2021 bekend

Bedragen NHG 2021 bekend

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de bedragen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het jaar 2021 bekendgemaakt. De premie die voor de garantie betaald moet worden, bedraagt evenals in 2020 0,7% van de

lees meer

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Posted by on 15 oktober 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde maatregelen per 1 januari 2022 in werking te laten

lees meer

Tijdelijke verhuur tuinhuis

Posted by on 1 oktober 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tijdelijke verhuur tuinhuis

Tijdelijke verhuur tuinhuis

De eigen woning kent een aparte regeling in de inkomstenbelasting. Anders dan andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. Het eigenwoningforfait vormt een positief inkomensbestanddeel. Rente en kosten van de

lees meer

WBSO in 2021

Posted by on 1 oktober 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor WBSO in 2021

WBSO in 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het kabinet heeft besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO

lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Posted by on 24 september 2020 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen.

De eerste

lees meer

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Posted by on 24 september 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moeten de werkgever en een zieke

lees meer

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Posted by on 10 september 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1 oktober 2020 zijn ingediend. Dat kan via de website

lees meer

Beslag OM op banktegoeden

Posted by on 10 september 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Beslag OM op banktegoeden

Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Schulden zijn verplichtingen met waarde in het economisch verkeer. De beoordeling of sprake is van een schuld vindt plaats naar de

lees meer

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Posted by on 10 september 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat alle vakantiedagen aan het einde van de

lees meer

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

Posted by on 3 september 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap

De dga van een bv stelt kunstwerken ter beschikking aan het accountants- en belastingadvieskantoor waarin hij via zijn bv participeert. Sinds de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 rekent de dga de kunstwerken tot zijn

lees meer

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Posted by on 3 september 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd aan de energiemaatschappij. De vraag in een

lees meer

Besluit functionele valuta aangepast

Posted by on 3 september 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Besluit functionele valuta aangepast

Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele valuta. De voorwaarden voor toepassing zijn

lees meer

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Posted by on 27 augustus 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer betaalde uitschotten van belastingen en heffingen.

lees meer

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Posted by on 27 augustus 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting verschuldigd wordt. De wetsbepaling is gebaseerd op de

lees meer

Aanzegverplichting

Posted by on 27 augustus 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Aanzegverplichting

Aanzegverplichting

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst daarna wil voortzetten en zo ja, onder welke

lees meer

Verbod op nevenwerkzaamheden

Posted by on 20 augustus 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verbod op nevenwerkzaamheden

Verbod op nevenwerkzaamheden

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat overtreding van het verbod grond kon zijn voor ontslag op

lees meer

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

Posted by on 20 augustus 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt betaald op de eigenwoningschuld. Fiscale partners kunnen de inkomsten uit de eigen woning onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, mits bij

lees meer