Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Posted by on 28 mei 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen

lees meer

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

Posted by on 28 mei 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal

lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Posted by on 14 mei 2020 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu

lees meer

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Posted by on 7 mei 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA

lees meer

Minimumlonen per 1 juli 2020

Posted by on 7 mei 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Minimumlonen per 1 juli 2020

Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar

lees meer

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Posted by on 7 mei 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019 aan

lees meer

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Posted by on 30 april 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten van

lees meer

Ouderschapsverlof straks deels betaald

Posted by on 30 april 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Ouderschapsverlof straks deels betaald

Ouderschapsverlof straks deels betaald

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van voor- en nadelen

lees meer

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Posted by on 23 april 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn:

oudere werknemers met een uitkering;
werknemers met een

lees meer

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Posted by on 16 april 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit

lees meer

Waardering grond op openingsbalans

Posted by on 16 april 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Waardering grond op openingsbalans

Waardering grond op openingsbalans

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de meerwaarde uit het verschil tussen de

lees meer

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Posted by on 16 april 2020 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie adviseert

lees meer

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Posted by on 9 april 2020 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening van

lees meer

Aflossing rekening-courant via dividend

Posted by on 9 april 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aflossing rekening-courant via dividend

Aflossing rekening-courant via dividend

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van € 815.000

lees meer

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Posted by on 9 april 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast het schriftelijkheidsvereiste ook een

lees meer

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Posted by on 2 april 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan worden aangemerkt. De Hoge Raad deelt de

lees meer

Vakantiedagen en coronacrisis

Posted by on 2 april 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vakantiedagen en coronacrisis

Vakantiedagen en coronacrisis

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen?

Recht op verlof

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld

lees meer

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Posted by on 26 maart 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste

lees meer

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Posted by on 26 maart 2020 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen

lees meer

Ontslag op staande voet

Posted by on 19 maart 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden.

De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Voor het

lees meer