Rendabel maken van vermogen

Posted by on 22 mei 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Rendabel maken van vermogen

Rendabel maken van vermogen

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal

lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

Posted by on 22 mei 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen belastingheffing van dga

Kamervragen belastingheffing van dga

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden

lees meer

Heretikettering auto van de zaak

Posted by on 22 mei 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Heretikettering auto van de zaak

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin

lees meer

Aftrek dieetkosten

Posted by on 15 mei 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aftrek dieetkosten

Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen,

lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Posted by on 15 mei 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden

lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Posted by on 8 mei 2019 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De

lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Posted by on 8 mei 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding voor zijn vrijwilligerswerk.

lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Posted by on 8 mei 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per 1 januari 2020 beter te harmoniseren en te

lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Posted by on 2 mei 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling.
De kantonrechter

lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Posted by on 1 mei 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn

lees meer

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Posted by on 25 april 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de lopende massaalbezwaarprocedures over de belastingjaren

lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Posted by on 24 april 2019 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van

lees meer

Aftrek hypotheekrente na scheiding

Posted by on 24 april 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aftrek hypotheekrente na scheiding

Aftrek hypotheekrente na scheiding

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de inkomsten uit de eigen woning worden verdeeld.

lees meer

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Posted by on 24 april 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, die zijn aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, en verminderd met

lees meer

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Posted by on 24 april 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden voor het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een

lees meer

Zonder nieuw feit geen navordering

Posted by on 17 april 2019 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Zonder nieuw feit geen navordering

Zonder nieuw feit geen navordering

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een nieuw

lees meer

Beëindiging slapende dienstverbanden

Posted by on 17 april 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Beëindiging slapende dienstverbanden

Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een

lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Posted by on 17 april 2019 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij vertrek

lees meer

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Posted by on 10 april 2019 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de aanpassing

lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Posted by on 3 april 2019 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

lees meer