Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Posted by on 26 maart 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste

lees meer

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Posted by on 26 maart 2020 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen

lees meer

Ontslag op staande voet

Posted by on 19 maart 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden.

De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Voor het

lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Posted by on 19 maart 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met plaatsing zonnepanelen op dak

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Het voor de aftrek van voorbelasting

lees meer

Werktijdverkorting wegens coronavirus

Posted by on 12 maart 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Werktijdverkorting wegens coronavirus

Werktijdverkorting wegens coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling geldt bij buitengewone gebeurtenissen, die niet onder het normale ondernemersrisico

lees meer

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Posted by on 12 maart 2020 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel uitgewerkt. Zelfstandigen met personeel worden

lees meer

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Posted by on 12 maart 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van deze bedingen stond een boete, die in een afzonderlijke bepaling was opgenomen. De arbeidsovereenkomst werd

lees meer

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Posted by on 12 maart 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment vervalt ook het opzegverbod wegens ziekte en kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.

lees meer

Box 3-heffing 2015

Posted by on 5 maart 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Box 3-heffing 2015

Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven arresten over de jaren 2013 en 2014 deze vraag

lees meer

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Posted by on 5 maart 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening van voorlopige aanslagen 2019 en 2020. De

lees meer

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Posted by on 5 maart 2020 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een

lees meer

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Posted by on 5 maart 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten stelsel van ontslagregels. De wet kent niet de mogelijkheid van

lees meer

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Posted by on 27 februari 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon tijdens verlof is onder meer geregeld in een Europese Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd. In deze richtlijn

lees meer

Beëindiging ouder slapend dienstverband

Posted by on 27 februari 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Beëindiging ouder slapend dienstverband

Beëindiging ouder slapend dienstverband

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief in beginsel verplicht aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Die verplichting is ingevoerd met de Wet werk en zekerheid. Met ingang

lees meer

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

Posted by on 20 februari 2020 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten van de staatssecretaris waarom scholen wel recht hebben op aftrek van

lees meer

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Posted by on 20 februari 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden

lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Posted by on 20 februari 2020 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.

In een procedure voor Hof Den Bosch speelde de vraag of de in de cao

lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

Posted by on 20 februari 2020 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheid bestuurder

Aansprakelijkheid bestuurder

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan

lees meer

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Posted by on 13 februari 2020 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van

lees meer

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Posted by on 13 februari 2020 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Eigen woning en niet-samenlevende partners

Eigen woning en niet-samenlevende partners

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het

lees meer