Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Posted by on 18 oktober 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Niet vereist is dat de werkgever

lees meer

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Posted by on 18 oktober 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging verdeling vermogen in box 3

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de partners voor een vermogensverdeling wordt gemaakt bij

lees meer

Jachtkosten niet zakelijk

Posted by on 11 oktober 2018 in Ondernemingswinst | Reacties uitgeschakeld voor Jachtkosten niet zakelijk

Jachtkosten niet zakelijk

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen zij

lees meer

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Posted by on 11 oktober 2018 in Successiewet | Reacties uitgeschakeld voor Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt vanuit een

lees meer

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

Posted by on 4 oktober 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte van het heffingvrij vermogen in box 3 voor 2019 bekend gemaakt. Het heffingvrije vermogen wordt volgens het

lees meer

Kleindochter geen pleegkind van oma

Posted by on 4 oktober 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Kleindochter geen pleegkind van oma

Kleindochter geen pleegkind van oma

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is een pleegkind het kind (van een ander) dat als eigen

lees meer

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

Posted by on 4 oktober 2018 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen. Het lage tarief geldt voor eerste levensbehoeften, waaronder leidingwater.

lees meer

Onterecht ontslag op staande voet

Posted by on 27 september 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Onterecht ontslag op staande voet

Onterecht ontslag op staande voet

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het gegeven ontslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de werkgever terecht zwaar tilt aan een juiste

lees meer

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Posted by on 27 september 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen en boetes. De constatering van zwarte lonen hangt vaak samen met niet verantwoorde omzet. Is dat het geval,

lees meer

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Posted by on 27 september 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming. De zelfstandigenaftrek vermindert het belastbare inkomen van de ondernemer. De bewijslast voor het voldoen aan het

lees meer

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

Posted by on 27 september 2018 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing subsidie rijksmonumenten

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor rijksmonumenten aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van een tweetal moties. Als gevolg daarvan is de

lees meer

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Posted by on 13 september 2018 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het privégebruik van een auto van de zaak. Dat geldt niet alleen voor een personenauto van de zaak, maar ook voor een bestelauto. Er hoeft

lees meer

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

Posted by on 13 september 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld omvat alle schulden die zijn aangegaan voor de aankoop van de eigen woning verminderd met het bedrag van de eigenwoningreserve. De

lees meer

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Posted by on 6 september 2018 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ten laste van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister van OCW heeft een

lees meer

Onterechte loonsanctie

Posted by on 6 september 2018 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

Wanneer een arbeidsongeschikte werknemer tegen het einde van de periode van verplichte loondoorbetaling een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV de re-integratieactiviteiten. Zijn deze naar het oordeel van het UWV onvoldoende, dan kan het UWV

lees meer

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

Posted by on 6 september 2018 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Kamervragen lage-inkomensvoordeel

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De vragensteller bestempelt de regeling als “Primarkpremie”. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht van de FNV dat bedrijven

lees meer

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Posted by on 6 september 2018 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met toestemming van het UWV. De kantonrechter moet aan de hand van de Ontslagregeling toetsen of de

lees meer

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

Posted by on 6 september 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangemerkt als massaal bezwaar. Dat geldt slechts voor zover het gaat om de vraag of de belastingheffing in box 3 op

lees meer

Bepaling hoofdverblijf

Posted by on 30 augustus 2018 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Bepaling hoofdverblijf

Bepaling hoofdverblijf

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een woning aan de eigenaar en zijn gezin duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staan. Iemand kan in fiscale zin

lees meer

Buitenlandse btw terugvragen

Posted by on 30 augustus 2018 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Buitenlandse btw terugvragen

Buitenlandse btw terugvragen

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2017 moet vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend. Dat kan via de website van de

lees meer