Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Posted by on 20 januari 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen. Het wetsvoorstel voert een afkoopregeling in voor kleine nettopensioenen en nettolijfrenten. De met de Wet

lees meer

Compensatie transitievergoeding

Posted by on 20 januari 2022 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd als een slapend

lees meer

Beleid omzetting S&O-verklaringen

Posted by on 20 januari 2022 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Beleid omzetting S&O-verklaringen

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan zijn ook de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen

lees meer

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Posted by on 13 januari 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel. Dat hoeft niet als sprake is van een aandelenfusie. Een aandelenfusie wordt aanwezig geacht als een

lees meer

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Posted by on 13 januari 2022 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de zakelijke werkplek van de werkgever. De werkgever kan de e-mailberichten van een werknemer alleen

lees meer

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

Posted by on 13 januari 2022 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter onderbouwing van die bijzondere deskundigheid geldt een salarisnorm, waaraan de werknemer moet

lees meer

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

Posted by on 6 januari 2022 in Subsidies | Reacties uitgeschakeld voor Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf of lease van een nieuwe of een gebruikte elektrische personenauto,

lees meer

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Posted by on 5 januari 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van FinanciËn de bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over de rechtsvragen van de

lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2022

Posted by on 5 januari 2022 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Tarieven en heffingskortingen 2022

Tarieven en heffingskortingen 2022

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Schijf

Inkomen op jaarbasis

Belasting en premies volksverzekeringen

jonger dan

lees meer

Premiepercentages zorgverzekering 2022

Posted by on 16 december 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Premiepercentages zorgverzekering 2022

Premiepercentages zorgverzekering 2022

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge premie daalt van 7,0% in 2021 naar 6,75% in 2022. De lage premie daalt van 5,75% in 2021 naar 5,5% in 2022. De hoge premie wordt betaald door

lees meer

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Posted by on 16 december 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Dat kan zijn de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Bij het verzoek om

lees meer

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Posted by on 9 december 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Geen bron van inkomen door inactiviteit

Geen bron van inkomen door inactiviteit

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld:

er is deelname aan het economische verkeer;
met het oogmerk om voordeel te behalen; en
de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.

De

lees meer

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Posted by on 9 december 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen

Belastingheffing is een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom. Een dergelijke inbreuk is toegestaan als er een redelijke verhouding bestaat tussen het algemene belang en de bescherming van individuele rechten. Dat is niet het geval

lees meer

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Posted by on 9 december 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor een structurele crisisregeling ter ondersteuning van werkgevers bij het betalen van loonkosten. Anders dan de NOW zou een

lees meer

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Posted by on 9 december 2021 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari

Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten, afhankelijk van de regio en behoudens enkele vrijstellingen, een deel van dit overschot laten verwerken. Daarbij bestaat ook de mogelijkheid om de mestverwerkingsplicht over te dragen aan of over te nemen

lees meer

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Posted by on 9 december 2021 in Agro | Reacties uitgeschakeld voor Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op overschrijding van gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de

lees meer

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Posted by on 9 december 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De vorige versie van dit besluit dateert van december 2020. Het besluit bevat een goedkeuring

lees meer

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Posted by on 2 december 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet is verstrekt door een renseigneringsplichtige instelling zoals een bank, moeten bij de aangifte gegevens worden

lees meer

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

Posted by on 2 december 2021 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In het rapport besteedt de commissie aandacht aan de rol van fiscale factoren op de

lees meer

Werknemer nam per direct ontslag

Posted by on 2 december 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Werknemer nam per direct ontslag

Werknemer nam per direct ontslag

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder opzeggen wanneer sprake is van een dringende reden.

Een arbeidsovereenkomst

lees meer