Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Posted by on 22 juli 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting om de werknemer te re-integreren. In eerste instantie is re-integratie gericht op terugkeer binnen het eigen bedrijf. Als dat niet lukt, moet

lees meer

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Posted by on 22 juli 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Een inbreuk op het recht op ongestoord genot van eigendom is slechts toegestaan als er een redelijke mate van evenredigheid

lees meer

Mededeling verrekening door Belastingdienst

Posted by on 22 juli 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Mededeling verrekening door Belastingdienst

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige uit te betalen en van hem te innen bedragen aan belastingen en heffingen te verrekenen. De ontvanger doet mededeling van verrekening aan de

lees meer

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Posted by on 15 juli 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een belastingplichtige geniet uit een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, te betrekken in de heffing van inkomstenbelasting.

lees meer

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Posted by on 15 juli 2021 in Overdrachtsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. In een aantal situaties geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Zo geldt een vrijstelling wanneer een gezamenlijk verkregen

lees meer

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Posted by on 15 juli 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Verplicht eigen risico Zvw 2022

Verplicht eigen risico Zvw 2022

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het

lees meer

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Posted by on 8 juli 2021 in Toeslagen | Reacties uitgeschakeld voor Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt:

voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87;
voor een kind, dat 6

lees meer

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Posted by on 8 juli 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en dan met name de eisen die aan periodieke giften worden gesteld.

Bij de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen

lees meer

Wijziging Leidraad Invordering

Posted by on 8 juli 2021 in Invordering | Reacties uitgeschakeld voor Wijziging Leidraad Invordering

Wijziging Leidraad Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting.

De regeling houdt in dat

lees meer

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

Posted by on 1 juli 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen gaat

lees meer

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Posted by on 1 juli 2021 in Omzetbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen voor toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemers, de zogenaamde KOR. Ondernemers die gebruik maken van de KOR zijn geen

lees meer

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Posted by on 24 juni 2021 in Formeel recht | Reacties uitgeschakeld voor Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar

Wanneer de redelijke termijn van behandeling van een bezwaar of (hoger) beroepschrift wordt overschreden, heeft de belanghebbende recht op vergoeding van immateriële schade. Voor de fase van bezwaar tot en met beroep bij de rechtbank geldt een

lees meer

Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

Posted by on 24 juni 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Registratiekosten hypotheek aftrekbaar

De rente en de kosten van geldleningen, die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Kosten van geldleningen zijn de kosten die samenhangen met de financiering van de eigen woning,

lees meer

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Posted by on 24 juni 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. In verband met de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon worden diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2021 aangepast.

Algemene

lees meer

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Posted by on 17 juni 2021 in Vennootschapsbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Het Belastingplan 2021 omvat onder andere een aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Verliezen kunnen worden verrekend met de belastbare winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde achterwaartse

lees meer

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Posted by on 17 juni 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023

Onderdeel van het Belastingplan 2020 was de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven. Deze wet is aangenomen, maar nog niet in werking getreden in afwachting van de Subsidieregeling STAP-budget. De Subsidieregeling STAP-budget zal zo spoedig

lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Posted by on 17 juni 2021 in Inkomstenbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend. Daarin wordt geregeld dat bij de bepaling van het bedrag aan schulden

lees meer

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Posted by on 17 juni 2021 in Arbeidsrecht | Reacties uitgeschakeld voor Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag op staande voet. De partij die van deze bevoegdheid gebruik maakt, dient de reden voor de opzegging onverwijld mede te

lees meer

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Posted by on 10 juni 2021 in Sociale verzekeringen | Reacties uitgeschakeld voor Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV.

lees meer

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Posted by on 10 juni 2021 in Loonbelasting | Reacties uitgeschakeld voor Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrekkelijker te maken om aandelenoptierechten als loon te

lees meer